BASES CONVOCATÒRIA -OFERTA PÚBLICA OFICIAL DE BRIGADA -AJUNTAMENT DE GODALL

lunes, 28 de febrero de 2022

BASES -OFERTA OFICIAL DE BRIGADA -AJUNTAMENT DE GODALL  (cliqueu l'enllaç blau per  a llegir el contingut)

Presentació de sol.licituds fins el 10/03/2022

EDICTE - AJUNTAMENT DE GODALL   EDICTE - AJUNTAMENT DE GODALL 
Per Decret d’Alcaldia de 10 de febrer de 2022 es van aprovar les bases i la convocatòria del procediment selectiu per a la contractació, mitjançant concurs oposició, en torn lliure, d’un/a oficial/a de brigada a l’Ajuntament de Godall.
Tot seguit s'annexa el contingut íntegre de les bases.
El termini de presentació d’instàncies finalitza una vegada transcorreguts vint dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, al qual es pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4306880001


Godall, a 11 de febrer de 2022.
L'Alcalde,Alexis Albiol Roda

 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE, PER A LA CONTRACTACIÓ COM A PERSONAL LABORAL FIX D'UN/A OFICIAL/A DE BRIGADA
Primera. Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació d'un/a oficial/a de brigada, en règim de personal laboral fix, en execució de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021.
La plaça té assignat un salari base inicial de 1.576,25 euros mensuals.
Segona. Requisits.
Per a ser admès i prendre part en el procés selectiu és necessari que les persones aspirants reuneixin els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o, en el cas de les persones que no la tinguin, disposar del permís de residència i de treball en vigor.2. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.3. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.4. Estar en possessió d'un títol de Tècnic Bàsic (cicle formatiu de grau bàsic de Formació Professional) de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica, Fusta, moble i suro, Instal·lació i manteniment, Energia i aigua, Agrària o Edificació i obra civil; o de qualsevol altre títol de nivell equivalent o superior relacionat amb aquestes famílies professionals.5. Coneixement de llengües: Acreditar coneixements de llengua catalana i castellana, equivalents al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran mitjançant una prova específica de llengua.6. No haver estat separat, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.7. Estar en possessió del permís de conduir B.
Tercera. Presentació de sol·licituds.
Lloc i termini de presentació
La documentació es presentarà al Registre General de l’Ajuntament (ubicat a la Plaça Mare Teresa Blanch, número 8, Godall) en horari d’atenció al públic, de 16:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres, o en les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  
El termini per presentar sol·licituds comença a partir de la publicació de la present convocatòria i acabarà en 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGC.
Contingut de la sol·licitud
Les sol·licituds es presentaran en el model oficial que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i aniran acompanyades de la següent documentació:
Certificats oficials acreditatius del nivell de coneixements de les llengües catalana i castellana que s’exigeixen a la convocatòria. Les persones que tinguin la nacionalitat espanyola o d’algun país on el castellà sigui llengua oficial, estan exemptes d’aportar el certificat acreditatiu del nivell de coneixements de la llengua castellana.Autobaremació de mèrits, segons el model que s’adjunta com a annex II d’aquestes bases, amb la documentació acreditativa corresponent als mèrits al·legats.Currículum de l’aspirant on es detallin clarament els períodes treballats i les funcions realitzades en cada lloc de treball.
En el full de sol·licitud s’haurà de fer constar necessàriament un telèfon mòbil i una adreça electrònica de contacte.
Aspirants amb discapacitat
Les persones aspirants amb discapacitat, en cas de necessitar adequacions de temps o mitjans materials específics per a realitzar les proves, hauran d’adjuntar un annex a la sol·licitud, en el qual s’indicarà quines són les adequacions i mitjans necessaris per a realitzar la prova en igualtat de condicions amb la resta d’aspirants. Així mateix, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa del grau de discapacitat al·legat.
Correspon al tribunal qualificador resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.
Quarta. Admissió de les persones aspirants.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà públic al tauler electrònic d'anuncis de l'Ajuntament, el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, la data, hora i lloc de realització de la primera prova del procés i la composició del tribunal qualificador.
Durant un termini de deu dies es podran formular esmenes i possibles reclamacions. Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.

 

Els successius anuncis de la convocatòria, actes, acords i qualsevol resolució vinculada al procés de selecció es faran públics únicament al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.
Cinquena. Tribunal qualificador.El tribunal qualificador, designat per l'Alcaldia, es constituirà de la forma següent: President: Un empleat/da públic de qualsevol Administració Pública.Vocals: Tres empleats públics de qualsevol Administració Pública. Secretari: Un empleat/da públic de qualsevol Administració Pública.
El tribunal podrà comptar, per a la realització de les proves, amb l’assessorament de tècnics o especialistes externs, que tindran veu però no vot.
Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida als aspirants.
Sisena. Desenvolupament del procés de selecció.
El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs-oposició i constarà d'aquestes fases:
PRIMERA FASE: VALORACIÓ D’APTITUDS
6.1. Coneixement de les llengües oficials.
Aquest exercici serà obligatori per a les persones aspirants que no hagin acreditat el nivell de coneixement de llengües requerit, sempre i quan no estiguin exemptes de fer ho.
6.1.1 Prova de coneixements de català.
Consisteix en la realització d'un exercici de coneixements bàsics de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell A2.
La qualificació d'aquest exercici serà d'APTE o NO APTE, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu.
6.1.2. Prova de coneixements de castellà.
La prova s’estructurarà i avaluarà de la mateixa manera que la prova de coneixements de català.

 
SEGONA FASE: OPOSICIÓ (MÀXIM 40 PUNTS)
Consistirà en les següents proves:
6.2. Prova de coneixements teòrics - De caràcter obligatori i no eliminatori.
Aquesta prova té per objecte comprovar els coneixements teòrics dels aspirants per a l’exercici de les funcions a cobrir.
Consistirà en respondre diverses preguntes, en format tipus test o de pregunta amb resposta curta, a criteri del tribunal, relacionades amb els continguts dels cicles formatius de grau bàsic d'Electricitat i electrònica, Fusta, moble i suro, Instal·lació i manteniment, Energia i aigua, Agrària i Edificació i obra civil, procurant una composició equilibrada de les preguntes entre les diferents matèries.
Una part de la prova teòrica haurà de versar, necessàriament, sobre el contingut del Reial Decret 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris i de qualitat de l'aigua de consum humà.
Tindrà una durada de 60 minuts i es puntuarà amb un màxim de 15 punts.
6.3. Prova pràctica - De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a donar solució, oralment o per demostració pràctica, a criteri del Tribunal, a un o diversos supòsits o preguntes de caràcter pràctic relacionats amb les tasques o funcions pròpies del lloc de treball d'un oficial de brigada (manteniment de la xarxa d'aigua potable, feines de paleta, reparació de mobiliari urbà i edificis, manteniment de l'enllumenat públic, jardineria, manteniment de la piscina municipal, utilització de maquinària i mesures de seguretat...). El tribunal determinarà la durada màxima d’aquesta prova.
En cas que la prova s'estructuri en diversos exercicis, el Tribunal podrà determinar que algun d'ells tingui caràcter eliminatori.
En cas que els aspirants no puguin fer la prova tots alhora, l'ordre d'actuació dels aspirants es determinarà per sorteig abans de donar començament als exercicis.
Aquesta prova es valorarà amb un màxim de 25 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 12,5 punts per a superar-la.
TERCERA FASE: CONCURS (MÀXIM 15 PUNTS)
El Tribunal procedirà a la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants i provats documentalment, segons el següent barem: 
A. Experiència professional (fins un màxim de 5 punts).
Per l'experiència acreditada en prestació de serveis on s’hagin desenvolupat funcions equivalents o anàlogues al lloc de treball o projectes d’àmbit relacionats, a raó de 0,10 punts per mes treballat. El períodes treballats a temps parcial es computaran proporcionalment a la jornada treballada.
L'experiència professional s'acreditarà amb el contracte de treball o nomenament, en els quals han de quedar especificada la categoria professional i les tasques o funcions realitzades. També caldrà aportar el document de vida laboral, que podrà quedar acotat als períodes que s’al·leguen com a mèrit. A les oficines de l’Ajuntament podreu rebre assistència per a demanar el document de vida laboral.
B. Formació (fins un màxim de 10 punts)
1 punt per estar en possessió del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.1 punt per estar inscrit com a assessor en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO).3 punts per estar en possessió d'un titol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional) de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica, Fusta, moble i suro, Instal·lació i manteniment, Energia i aigua, Agrària o Edificació i obra civil.3 punts per estar en possessió d'un titol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional) de les famílies professionals d'Electricitat i electrònica, Fusta, moble i suro, Instal·lació i manteniment, Energia i aigua, Agrària o Edificació i obra civil.
Caldrà aportar el títol acadèmic o document acreditatiu equivalent.
La puntuació d'aquest apartat és acumulativa, de tal forma que una persona que estigui en possessió del carnet de fitosanitaris, nivell qualificat, i dos títols de Tècnic Superior de les famílies professionals indicades, tindria una puntuació de 7 punts.
Setena. Valoració final i relació d’aprovats
La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant les qualificacions obtingudes en la segona i tercera fase.
En cas d'empat, l'ordre s'establirà valorant en primer lloc a la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició. En cas de persistir l'empat, prevaldrà el resultat obtingut en l'apartat d’experiència en la fase de concurs. Finalment, l'empat es decidirà per sorteig.Un cop atribuïdes les puntuacions de cadascuna de les persones aspirants, es farà pública la puntuació d'acord amb l'ordre de classificació dels aspirants. Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.
En cas que cap dels aspirants superés el procés selectiu, el tribunal declararà deserta la convocatòria.
Vuitena. Contractació.
Feta la proposta de nomenament o contracte, la persona interessada haurà de manifestar la seva acceptació o renúncia al nomenament ofert. La manca de manifestació s'entendrà com a rebuig de l'oferiment.Acceptada la proposta, caldrà presentar la següent documentació: DNI o NIE.Títol exigit a la convocatòria, si no s’ha aportat en la fase de concurs.Permís de conduir.Model 145 de comunicació de dades al pagador.Número de compte on es domiciliarà el pagament de les retribucions.
El període de prova del contracte serà de sis mesos.
Novena. Recursos.
L’aprovació d’aquestes bases i de la convocatòria, posa fi a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o, alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha aprovat l’acte, en el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent. 


Annex I - Sol·licitud de participació en proves selectives de personal alservei de l’Ajuntament de Godall
Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Adreça:
Població:
Telèfon fix: Telèfon mòbil (obligatori):
Correu electrònic (obligatori):
Contractació d’un/a oficial/a de brigada ☐ Currículum vitae.☐ Autobaremació de mèrits (Annex II).☐ Certificat acreditatiu del nivell de coneixements de la llengua catalana (nivell A2).☐ Si escau, certificat acreditatiu del nivell de coneixements de la llengua castellana (només aspirants amb nacionalitat diferent de l’espanyola).

• Que compleixo tots els requisits exigits a les bases reguladores.• Que en cas de no poder aportar en aquest moment els certificats acreditatius del meu nivell de coneixements de català o castellà, vull fer el següent:☐ Presentació dels certificats en un moment posterior, en tot cas abans de l’inici deles proves.☐ Realització d’una prova de coneixements.
Participar en el procés selectiu per a la contractació d’un/a oficial/a de brigada. 


Godall, de de 2022 

De conformitat amb allò que disposa la legislació de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual no és altra que gestionar la present sol·licitud. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit a l'Ajuntament de Godall, plaça Mare Teresa Blanch, 8, 43516 Godall. Annex II – Autobaremació de mèrits

Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Contractació d’un/a oficial/a de brigada 
Empresa o adm. Temps treballat Funcions %jornada Punts (0,1 x mes treb.)
• S’han d’adjuntar tots els contractes o nomenaments i una vida laboral.
☐ Carnet d'aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat. (1 punt)☐ Inscrit com a assessor en el ROPO. (1 punt)☐ Títol de Tècnic (Grau mitjà de Formació Professional). (3 punts per cada)☐ Títol de Tècnic Superior (Grau superior de Formació Professional). (3 punts per cada)
• S’ha d’adjuntar el títol o certificat acreditatiu equivalent.


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.