TÈCNIC/A DE RECERCA DE L'ICS-TORTOSA

jueves, 7 de octubre de 2021

DATA LÍMIT DE SOL·LICITUDS:15 /10/2021

L'Institut Català de la Salut selecciona Tècnic/a de Recerca.
Grup professional/categoria: Tècnic/a superior en funció administrativa (A1) Gerència territorial: Gerència Territorial Terres de l’Ebre
**Presentació de Sol·licituds (vegeu l'apartat Observacions al final de la publicació). Data límit 15/10/2021
Funcions:

Potenciar la recerca ICS Terres de l’Ebre, col·laborant activament amb l’organització d’atenció primària en la preparació i desenvolupament de projectes i línies de recerca,

i en coordinació amb les àrees d’investigació.

Tasques:

 1. Gestió de projectes de l’àmbit de l’atenció primària.
 2. Monitorització de la qualitat de la recollida de dades dels projecte de la USR Terres de l’Ebre.
 3. Redacció d’articles científics, edició i submissió a revistes
 4. Redacció de projectes científics de l’àmbit de l’atenció primària.

Competències professionals:

Titulació: Titulació (Grau o llicenciatura) en ciències de la salut (incloent biomedicina, biologia, psicologia, biotecnologia, etc).

Formació reglada  (Element a valorar):

 Postgrau / Doctorat o Màster.

Coneixements específics:

 • Experiència en recerca en l’àmbit de la salut pública, epidemiologia, atenció primària
 • Experiència redacció projectes i articles científics

Formació Complementària:

 • Formació ofimàtica en relació en tractament de dades i fulls de càlcul

Idiomes: (Element a valorar)

 • Anglès nivell B2
 • Català nivell C1

Competències  Transversals a valorar:

Treball en equip i cooperació

Planificació i organització 

Resolució de problemes

Empatia

Comunicació

 

Requisit: Estar inscrit/a  com a candidat/a en l’apartat Selecció Temporal de l’aplicatiu Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) (http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm).

Condicions de treball:

Tipus de contracte : Temporal Eventual Duració: 1 any

Salari: Jornada anual: 1.642 hores anuals efectives de treball

Retribució: L’establerta en el II Acord de la Mesa Sectorial i la normativa pressupostària vigent

OBSERVACIONS:

Presentació de sol·licituds.

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats en el punt 4, hauran de presentar un escrit de sol·licitud adreçat al Director de Personal de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre, acompanyat d’una còpia impresa del currículum enregistrat de forma telemàtica a l’aplicació del sistema de gestió de Recursos Humans(SGRH)/mòdul gestió de currículum i la documentació acreditativa dels seus mèrits que no constin en estat VAL o C en l’esmentada aplicació informàtica.

La sol·licitud i la documentació que s’ha d’acompanyar podrà presentar-se en el registre oficial de la Direcció de Recursos Humans, situada a la planta baixa de l’Edifici Terra Alta de l’HTVC, i a la direcció de Recursos Humans ubicada al Cap Baix Ebre.

 

Els aspirants amb un vincle actiu amb l’Institut Català de la Salut podran presentar la sol·licitud mitjançant l’aplicació e-valisa (es recomana fer servir el navegador Google Chrome) i annexar la documentació esmentada.   El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 01 d’octubre de 2021 al 15 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos).

 

Podeu accedir a l’e-valisa fent clic al següent enllaç: http://idpeacat.gencat.cat/group/1/valisa

 

L’usuari i paraula de pas són les mateixes que les del correu corporatiu. Heu d’anar a “CREAR VALISA”. Al camp: “PER A” heu de clicar a la dreta DIRECTORI: “Departament de Salut (INST.SANITARIES). Al camp “DADES PERSONALS” cercar: Bàrbara Brunet Claudio (cercar+afegeix). Afegir com a visualitzador Jordi Ribes Adell.

A “ASSUMPTE” heu de fer constar obligatòriament la convocatòria. A “CONTINGUT” haureu de posar les vostres dades personals, número de DNI, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

A continuació  heu de fer “ANNEXA UN FITXER” i pujar la documentació.

 Bases i desenvolupament del procés selectiu

La presentació de la sol·licitud per participar en la convocatòria de selecció suposa l’acceptació de les seves bases per part dels aspirants.

Tota la informació referent al procés de selecció, com per exemple la diligència d’aspirants admesos i exclosos, el resultat de les proves, calendari d’entrevistes, etc. es publicarà a la intranet i a la web de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

La publicació substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix l’article 45.b de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya.

La Direcció de Personal valorarà els compliment dels requisits de participació establerts en aquesta convocatòria, per part dels aspirants presentats i dictarà diligència amb la relació d’aspirants admesos i exclosos.

El procés de selecció específica tindrà les següents fases:

 

a)     Valoració curricular

Consistirà en l’avaluació discrecional dels aspectes que consten en els punts 4-6. Es valorarà, de la convocatòria pel que fa a la formació, coneixements i l’experiència professional. Aquest apartat tindrà un valor màxim de 15 punts.

 

b)     Entrevista individual

Es realitzarà una entrevista personal a les persones aspirants, que versarà sobre la trajectòria professional, el seu currículum i el perfil competencial del lloc objecte de la convocatòria. Aquest apartat tindrà un valor màxim de 18 punts.

En el cas de que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, la comissió de selecció del procés avaluarà el coneixement de la llengua catalana, mitjançant les proves que es consideren oportunes.

 

L’Òrgan Tècnic de Selecció determinarà l’ordre de realització de les proves, així com els criteris d’avaluació.

La puntuació obtinguda en el procés selectiu, amb un màxim de 33 punts, es sumarà a la puntuació que l’aspirant tindria a la finalització del termini de presentació de sol·licituds utilitzant el barem o mètode de càlcul establert en el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa pública Institut Català de la Salut (ICS), de data 22 de novembre de 2019.

 

Resolució, publicació de resultat final i presentació de documents

El procés es resoldrà per ordre de prelació, a partir de la valoració obtinguda per cada persona aspirant en les diferents fases del procés selectiu, i la suma de la seva puntuació en Borsa de Treball, si s’escau.

En cas de requeriment, caldrà presentar els originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral o d’altres mèrits esmentats en el currículum.

El resultat final, es publicarà a la intranet i a la web de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

 

Altres disposicions generals

 • No s’acceptaran candidatures fora de termini.
 • Només es convocarà un cop a proves i/o entrevista les persones aspirants. Les persones que no compareguin quedaran excloses del procés selectiu, independentment de la justificació o no de la incompareixença.
 • La persona seleccionada que renunciï al procés selectiu perdrà els drets derivats de la convocatòria. En aquesta situació, es podrà seleccionar la següent persona candidata per ordre d’idoneïtat.
 • La Direcció de Recursos Humans designarà un Òrgan Tècnic de Selecció encarregat de resoldre la convocatòria.

 


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.