BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MUNICIPAL DE L’ÀREA #DELTEBRETE

jueves, 21 de octubre de 2021

AJUNTAMENT DE DELTEBRE-Termini fins 15 novembre de 2021 i prorrogable setmanalment sinó hi ha un mínim de 3 candidats/es.

1. Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la creació d’una
borsa de treball de tècnic/a municipal de l’Àrea #DeltebreTerritori de l’Ajuntament de
Deltebre per l’eventual contractació de personal en règim laboral temporal per necessitats
del servei.
2. Condicions de treball.
Lloc de treball: Les persones que formessin part d’aquesta borsa de treball serien
contractades mitjançant un contracte laboral temporal a jornada parcial o completa, segons
necessitats del servei. El lloc de treball convocat s’integraria en el Grup A2 Nivell 20.
Jornada de treball: La previsió de jornada de treball serà a temps parcial o complet, segons
necessitats del servei. Es podrà alternar matins i tardes segons necessitats del servei, per
quant els treballs que es desenvoluparan poden correspondre a necessitats entre els 7
dies de la setmana. En qualsevol cas, amb dos dies de descans setmanal.
En cas de necessària conciliació geogràfica quan el domicili particular es trobi a més de
50km del centre de treball, també es podrà adequar el servei a la jornada parcial, el
teletreball parcial i/o la combinació horària flexible en còmput horari mensual.
Titulació exigida: Estar en possessió del títol d’arquitecte/a, d’arquitecte/a tècnic/a,
d’enginyer/a tècnic/a o d’enginyer/a, o estar en condicions de tenir-lo a la data en que
finalitzi el termini de presentació d’instàncies, en el seu cas. A més, s’haurà de disposar de
carnet de conduir nivell B1. Les titulacions obtingudes a l’estranger han d’anar justificades
amb la documentació que acrediti la seva homologació; a més s’adjuntarà al títol la
traducció jurada.
Salari brut anual: El sou brut anual que es percebria a jornada completa es concretaria
amb l’escala corresponent a la categoria professional de tècnic/a municipal de l’Àrea
#DeltebreTerritori del Grup A2 Nivell 20, amb les dues pagues extraordinàries
corresponents incloses, reduint-se proporcionalment en cas de contractació a temps
parcial.
3. Presentació d’instàncies i procedència de les persones interessades.
3.1. Sol·licitud presencial.
Les instàncies sol·licitant prendre part de la convocatòria es presentaran a l’EAC (Espai
d’Atenció a la Ciutadania) de l’Ajuntament de Deltebre personalment i com a data límit fins
el dia 15 de novembre de 2021 a les 14:00 hores. En el cas que l’Ajuntament ho cregui

oportú es podrà prorrogar aquest termini per períodes setmanals addicionals per tal de
garantir un mínim de 3 candidats/es per participar en el procés de selecció.
3.2. Sol·licitud telemàtica.
La sol·licitud de participació i l’aportació de documentació es realitzarà preferiblement de
forma telemàtica a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre (tràmits
i serveis: instància genèrica), dins el termini establert en l’apartat anterior i, si s’escau, amb
les pròrrogues addicionals que es derivin.
Per poder presentar la sol·licitud telemàticament, caldrà disposar de certificat digital o de
signatura electrònica.
3.3. Documentació a presentar.
La instància anirà acompanyada de la següent documentació (molt important aportar al
moment de presentació de la instància els documents originals i les fotocòpies
corresponents d’aquests degudament compulsades):
• Fotocopia del DNI o NIE.
• Fotocopia compulsada de la titulació d’accés requerida.
• Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
• Vida laboral actualitzada.
• Permís de conduir, classe B.
• Documentació acreditativa dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs
(fotocòpies compulsades, si s’escau).
3.4. Mesures destinades a persones amb discapacitat.
Els/Les aspirants amb discapacitat poden fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així
com les adaptacions que necessitin per a la realització de les proves.
3.5. Condicions de les persones aspirants.
Per ser admesos i admeses i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones
aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, els següents requisits:
3.5.1. Generals.
• Ser ciutadà/na espanyol/a, d'acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol
altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés
d'aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d'autoritat. En
idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per

Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que
aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als
llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d'estrangeria i
d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
• En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD
543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de
l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d'altres estats als quals és
d'aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent
d'aplicació.
• No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o
sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les
corresponents funcions.
• No haver estat separat/a, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol
de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentencia ferma, per a
l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a
l’àmbit del sector públic.
• No trobar-se afectat per cap causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
3.5.2. Específics.
• A més dels establerts com a generals, s'haurà d'estar en possessió o haver abonat
els drets per la seva expedició, del títol d’arquitecte/a, d’arquitecte/a tècnic/a,
d’enginyer/a tècnic/a o d’enginyer/a. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger
s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.
• Estar en possessió del permís de conduir, classe B.
3.6. Tractament de dades personals.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu
consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal.
Les seves dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Deltebre de forma legítima
sobre la base del consentiment de l’interessat amb la finalitat de gestionar i tramitar els
processos de selecció de personal. Així mateix informem que les seves dades es
conservaran durant la gestió del procés de selecció i les possibles reclamacions posteriors
(la finalitat per la qual es recullen) i després d’aquest, quan existeixi alguna obligació legal
de conservació de dades.
4. Admissió de les persones aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el Secretari de l’Ajuntament
comunicarà la llista de les persones admeses i excloses.
El concurs de mèrits, la prova de coneixements i l’entrevista està previst que es realitzin
durant el termini de 15 dies a la data de finalització del termini de presentació de
candidatures, data que també es podrà alterar en funció de la situació sanitària, en funció
del número de instàncies presentades i de la possibilitat de compliment de les mesures de
prevenció front la Covid-19.
En qualsevol cas, la data de les proves s’anunciarà als/a les admesos/es, a través del
correu electrònic a efectes de notificació, amb la màxima antelació possible respecte del
dia de la seva realització.
5. Funcions i tasques a realitzar.
Les funcions principals d’aquest lloc de treball són les següents:
• Informes tècnics de Responsabilitats Patrimonials.
• Informes tècnics de Via Pública.
• Informes tècnics d’Activitats.
• Control de contractes.
• Gestió de la Brigada Municipal d’Imatge de Poble.
• Control d’inventari de material i compres.
• Redacció de memòries valorades.
• Redacció de projectes.
• Direccions d’obra.
• Coordinació de Seguretat i Salut.
• Inspeccions.
• Informes en relació a les Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern.
• Efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanada i
per a la qual hagi estat prèviament instruït.
Aquesta relació de tasques és un numerus apertus, té caràcter enunciatiu i no limitatiu, cal
entendre la relació en el sentit més ampli. A la persona aspirant se li poden encomanar
altres tasques relacionades amb l’Àrea #DeltebreTerritori.
6. Tribunal qualificador de les proves.
El tribunal qualificador estarà format per un/a president/a, el/la secretari/a i els/les vocals, a
determinar pel servei que convoca el procés de selecció, i que seran designats atenent als
principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

Els membres del tribunal seran:
President/a: Secretari acctal. Ajuntament de Deltebre.
Secretari/a: Tècnic/a RRHH.
Vocals: Un/a tècnic/a de l’Àrea #DeltebreTerritori i un/a tècnic/a funcionari extern amb igual
o superior titulació a la plaça que es pretén cobrir.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat del seus
membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del
secretari o secretaria o les persones que els substitueixin.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les
matèries de la seva competència.
Les decisions es prendran per majoria de vots presents resolent, en cas d'empat, el vot de
qui actuï com a president/a.
7. Selecció, mèrits i valoracions.
El procés de selecció constarà de tres fases:
1a Fase: Concurs de mèrits.
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats, de conformitat amb els
criteris de valoració i puntuació que es detallen tot seguit i es contrastarà, mitjançant la
realització d'una entrevista l’adequació del perfil de l’aspirant al lloc de treball.
• Puntuació màxima 4 punts.
Criteris de valoració i puntuació:
- Experiència i coneixements d’arquitecte/a, d’arquitecte/a tècnic/a, d’enginyer/a
tècnic/a o d’enginyer/a a l’administració pública: justificació mitjançant la vida
laboral i es valorarà amb 0,15 punts cada mes complert de servei actiu . Fins a un
màxim d’1,50 punts.
- Experiència i coneixements d’arquitecte/a, d’arquitecte/a tècnic/a, d’enginyer/a
tècnic/a o d’enginyer/a en general: justificació mitjançant la vida laboral i es valorarà
amb 0,10 punts cada mes complert de servei actiu. Fins a un màxim d’1,50 punts.
La justificació d'aquest apartat s'ha de fer mitjançant certificat de cotitzacions a la Seguretat
Social (vida laboral), acompanyat de certificat de serveis prestats a la Administració Pública

o còpia compulsada del contracte de treball / nomenament. La puntuació màxima d'aquest
apartat serà de 3 punts.
- Cursos específics de formació:
Es valoraran únicament els cursos de formació i perfeccionament que hagin sigut
cursats o impartits sobre matèries relacionades amb les funcions del lloc de treball
a cobrir o en prevenció de riscos laborals, que es valoraran fins a 25 hores 0,10
punts per cadascú, i de més de 25 hores 0,15 punts per cadascú. La puntuació
màxima serà de 0,25 punts.
- Titulacions professionals:
Es valorarà estar en possessió de màsters, postgraus i estudis universitaris similars
de caràcter oficial que tinguin relació amb el lloc de treball (amb acreditació de la
condició “d’universitats oficials”), que es valoraran fins a 0,25 punts per cada 30
crèdits ECTS. La puntuació màxima serà de 0,75 punts.
Tots els mèrits al·legats i no justificats amb la documentació acreditativa no es valoraran.
2a Fase: Prova de coneixements.
• Puntuació màxima 4 punts.
Consistirà en dues proves:
- Una prova escrita tipus test amb 20 preguntes relacionades amb el lloc de treball a
cobrir de tècnic/a municipal de l’Àrea #DeltebreTerritori. El temps màxim per a la
realització de la prova seran 30 minuts. La puntuació màxima serà d’1 punt.
- Una prova pràctica de tres preguntes de desenvolupament proposades pel tribunal i
relacionades amb les tasques i funcions del lloc de treball de tècnic/a municipal de
l’Àrea #DeltebreTerritori, la qual permetrà valorar els coneixements i el domini de
les funcions pròpies del lloc de treball. El tribunal valorarà l’aplicació raonada dels
coneixements teòrics a la resolució del supòsit, tenint en compte la capacitat
d’anàlisi, la formació general, l’exposició, la claredat d’idees i la presentació. Cada
pregunta de desenvolupament estarà valorada en 1 punt i el temps màxim per a la
realització de la prova seran 2 hores. La puntuació màxima serà de 3 punts.
3a Fase: Entrevista.
A la tercera fase del procés de selecció només accediran aquells/es aspirants que hagin
obtingut una puntuació igual o superior a 3 punts sumant els resultats del concurs de mèrits
(primera fase) i de la prova de coneixements (segona fase).
L'adequació del perfil professional al lloc de treball es contrastarà mitjançant la realització
d’una entrevista personal amb les persones aspirants on es valoraran els mèrits al·legats i
aspectes com la disponibilitat, la polivalència, la capacitat de treballar en equip, la capacitat

de comunicació, la capacitat de resolució de conflictes, així com altres coneixements i
habilitats complementaris.
• Puntuació màxima 2 punts.
Barem de l'entrevista:
o Capacitat de comunicació, màxim 0,50 punts.
o Capacitat de treball, màxim 0,50 punts.
o Coneixement de les necessitats i problemàtiques de les funcions i/o tasques a
realitzar, màxim 1 punt.
De la realització de l’entrevista i possibles incidències es deixarà constància documental
mitjançant acta del tribunal.
El resultat final de les proves serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració
dels mèrits aportats per les persones aspirants, en l’entrevista personal i la prova de
coneixements.
Les persones aspirants seran convocades per a la realització de la prova i l’entrevista i
hauran de presentar, a efectes d'identificació, l'original del DNI o document equivalent.
La no compareixença d'un/a aspirant a la prova i a l’entrevista en el moment de dur-la a
terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel
tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a
del procés selectiu.
• Total puntuació procediment de selecció: fins a un màxim de 10 punts.
Només formaran part de la borsa de treball de tècnic/a municipal de l’Àrea
#DeltebreTerritori aquells/es aspirants que superin el 50% de la puntuació total del
procediment de selecció.
8. Relació d'aprovats/des.
Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà, al taulell d'anuncis,
la relació de persones seleccionades i els/les candidats/es establerts en torn de reserva
per prevenir una possible baixa o retirada de la persona seleccionada.
El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves selectives, un nombre
superior d'aspirants que el de places convocades.
La proposta del tribunal vincularà a l'Administració sens perjudici que aquesta, en el seu
cas, pugui procedir a la seva revisió d'acord amb els articles 106 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques, supòsit aquest en que s'hauran de practicar de nou les preves o tràmits afectats
per les irregularitats.
9. Proposta de contractació.
El President de la Corporació resoldrà la contractació a favor del/de la aspirant
proposat/da. Si la persona proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del
termini establert, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la
persona aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més alta.
En el supòsit de que dins d’aquest mateix exercici fos necessària la contractació d’un/a
altre/a aspirant amb la mateixa qualificació, es podrà fer ús de la llista elaborada pel
Tribunal qualificador de les proves, en aquest supòsit, es contractaria el/la candidat/a que
segueixi per ordre de puntuació.
En el supòsit de que en un futur la plaça fos coberta de forma definitiva, seria motiu
d’extinció del contracte de treball.
La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà que l’aspirant passarà a l’últim lloc de la
borsa de treball, llevat que concorrin una de les següents circumstàncies:
o Part, baixa per maternitat o situacions assimilades.
o Malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball, sempre que s’acrediti
degudament.
o Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball.
Aquesta borsa de treball es constitueix per un termini màxim de dos anys.
10. Incompatibilitats i regim del servei.
Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
11. Recursos i incidències.
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius
que se'n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en les formes
establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el
desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la realització de preves
addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions

d'empat en la qualificació definitiva dels/de les aspirants.

12. Regim jurídic supletori.
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes
vigents d'aplicació directa o supletòria a tots ets processos selectius de l’administració local
i en especial, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei del
Estatut Bàsic del Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i el Decret
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com, si s'escau, el Conveni Col·lectiu de treball del
personal laboral de l'Ajuntament de Deltebre.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 d’octubre de 2021.


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.